จีเดค คือใคร?

    บริษัท จีเดค จำกัด เป็นโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 6.5 เมกะวัตต์ โดยผลิตขายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใต้สัญญาขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับความไว้วางใจจากสำนักเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาภายใต้สัญญาการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2553 โดยใช้เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานขั้นสูงของยุโรปเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ระบบตรวจวัดมลพิษ

ระบบตรวจวัดมลพิษ

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเทศบาลนครหาดใหญ่

ดูในแบบเต็ม...

ความรับผิดชอบต่อสังคม

“Corporate Social Responsibility (CSR)

   ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรเป็นการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

ดูเพิ่มเติม...