ความรับผิดชอบต่อสังคม

“Corporate Social Responsibility (CSR) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เป็นการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

ธุรกิจเพื่อสังคม

    "ธุรกิจเพื่อสังคม" (CSR-in-process) หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น การดูแลสวัสดิการพนักงาน, กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำยาเอนกประสงค์จากเศษพืชผัก ผลไม้ที่เหลือจากการคัดแยก

กิจกรรมเพื่อสังคม

"กิจกรรมเพื่อสังคม" (CSR-after-process) หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง เช่น กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ถวายสังฆทานและปัจจัยร่วมทำบุญ ในเขตพื้นที่รอบโรงงาน , โครงการเพาะพันธุ์กล้าจูด ,โครงการสร้างฝายชลอน้ำด้วยยางรถยนต์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำพรุจูด

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน กันยายน 2562

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน เมษายน 2562

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน มีนาคม 2562

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน มกราคม 2562

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน พฤษจิกายน 2561

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน กันยายน 2561

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน เมษายน 2561

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน มีนาคม 2561

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน มกราคม 2561

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน พฤษจิกายน 2560

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน กันยายน 2560

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน มิถุนายน 2560

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน เมษายน 2560

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน มีนาคม 2560

กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์สู่ชุมชน

รายละเอียดข่าว...

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมปั่นจักรยาน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดข่าว...

ประชุมมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองควนลัง

รายละเอียดข่าว...

ประจำเดือน มกราคม 2560

ทำบุญตักบาตรผู้สูงอายุชุมชนวังหรั่ง

รายละเอียดข่าว...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2560

รายละเอียดข่าว...

กิจกรรมมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รายละเอียดข่าว...