ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2560

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ ในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงเด็กทุกคนควรได้รับการเอาใจใส่จากครอบครัวชุมชนและรัฐเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆเหล่านั้นได้รับการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัยที่รัฐจัดให้ ได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักคนเสียสละ รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ สิ่งเหล่านี้ที่ผู้ใหญ่ทุกคนต้องฝึกฝน เนื่องจากเด็กมีความสำคัญต่อประเทศ หน่วยงานรัฐจึงได้จัดให้วันเสาร์ของอาทิตย์ที่ 2 ของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญและเพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กๆ ทุกคนเป็นคนดีของครอบครัวและชุมชนและประเทศชาติต่อไป

บริษัท จีเดค จำกัด จึงได้จัดทำกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กและส่งเสริมให้กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดี