ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ทำการเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนบ้านบึงพิชัยกับโรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ โดยมีการรับซื้อขยะมูลฝอยจำพวก กระดาษ ขวดน้ำพลาสติก ถุงนมโรงเรียน ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจัดเก็บแต่ละประเภท พอได้ปริมาณที่เหมาะสมก็จะจำหน่ายให้กับทางโรงงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางโรงงานจะทำการรับซื้อขยะกับทางโรงเรียนในราคาที่เหมาะสมเพื่อนำเงินที่ได้ไปจัดทำกิจกรรมให้กับนักเรียนต่อไป


กิจกรรมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะได้ดำเนินการไป 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านบึงพิชัย และโรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ ปริมาณขยะที่ได้รับยังมีปริมาณน้อย ไม่สามารถรับซื้อได้ทุกเดือนต้องเว้นระยะเวลาการรับซื้อ และเพิ่มโรงเรียนในการเข้าโครงการ


รายการลงบันทึกการรับซื้อขยะ ปี 2560

1. โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ


ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ลำดับ ประเภทขยะ น้ำหนักที่ได้ (กก.) ราคารับซื้อ (กก.) รวมเงิน
มีนาคม 2560
1 17/03/60 1 ขวดพลาสติก 10 20 200
2 เศษกระดาษ 5 6 30
3 ถุงพลาสติก 1 21 21
รวม 251

รายการลงบันทึกการรับซื้อขยะ ปี2560

2. โรงเรียนบ้านบ้านบึงพิชัย


ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ลำดับ ประเภทขยะ น้ำหนักที่ได้ (กก.) ราคารับซื้อ (กก.) รวมเงิน
มีนาคม 2560
1 17/03/60 1 ขวดพลาสติก 26 20 520
2 เศษกระดาษ 104 6 624
3 ถุงพลาสติก 1 35 35
รวม 1,179