ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าและฟังบรรยายการดำเนินงานของบริษัท พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับทางบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จากสถาบันการพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น ทางบริษัทได้เข้าร่วมบรรยายการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและการจัดการขยะ เพื่อเป็นองค์ประกอบความรู้กับผู้เข้าเยี่ยมชมดูงาน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สถาบันการพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่นเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 มีการประชุมสวัสดิการ สถานประกอบการเพื่อรับทราบข้อมูลและการดำเนินงานบริษัท โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานการดำเนินการ

มอบของที่ระลึกกับชมรมบำเหน็จบำนาญย่านสนามบิน เพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่