ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

กิจกรรมร่วมกันพัฒนาพื้นทีบริเวณพรุจูด โดยมีความร่วมมือทางเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง และชาวบ้านบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันถางป่าข้างถนนพรุจูด เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ร่วมเข้าบรรยายนักศึกษาเรื่องการบริหารจัดการขยะกับทางเทศบาลนครหาดใหญ่

ร่วมกิจกรรมเปิดตลาดนัดหมู่บ้านฉัตรแก้ว