ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ส่งมอบถังขยะคัดแยกประเภทให้กับหมู่บ้านอิง เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะให้กับหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ได้มีคณะดูงานจากคณะกรรมาธิการพลังงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมาธิการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ บริษัทจีเดค จำกัด

มีการประชุมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและปัญหาอุปสรรค ด้านต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ได้ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อเขียว ปัญญาธนกร ซึ่งเป็นคุณพ่อของท่านนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ทำการส่งมอบถังคัดแยกขยะกับชุมชนหมู่บ้านแอร์พอร์ต ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใกล้กับโรงไฟฟ้า โดยจัดทำถังขยะแบบคัดแยก 2 ถัง โดยมีถังคัดแยกขวดพลาสติก กับ ถังขวดแก้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะและนำขยะที่ได้ไปเปลี่ยนเป็นมูลค่า นำเงินที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมทางชุมชน

กิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะเป็นโครงการที่ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำโครงการให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากชุมชน และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนส่วนหนึ่ง