ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เข้าร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลเมืองควนลัง มีการอบรมให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยมีนักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการทางเทศบาลเมืองควนลังบรรยายให้ความรู้ ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนพร้อมทั้งหาแนวทางการจัดการที่ถูกต้อง ปลอดภัย การนำวัสดุจากขยะมูลฝอยมาเพิ่มมูลค่า

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อชี้แจงข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปล่อง และในบรรยากาศโดยทั่วไป กับชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่บริษัท จีเดค จำกัด เพื่อชี้แจงข้อมูลให้รับทราบโดยทั่วกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับบริษัท

ผลจากการตรวจวัดค่า เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 พบว่าปล่องเตาเผามูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่มีการปล่อยระบายมลพิษทุกดัชนีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 มีกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท จีเดค จำกัด โดยมีคณะดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะของบ่อขยะและการดำเนินของโรงไฟฟ้าจีเดค จำกัด จำนวนคณะที่มาดูงาน 180 คน

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการโดยทางเทศบาลนครหาดใหญ่ และทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้ทำการต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในส่วนการดำเนินการของโรงไฟฟ้าและการกำจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับเข้ามากำจัด