ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านบึงพิชัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงงาน เพื่อหาเงินร่วมสมทบทุนในการจัดจ้างอาจารย์สอนพิเศษประจำปี 2560 โดยทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้มอบเงินร่วมสนับสนุนกิจกรรมเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท และเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ณ โรงเรียนบ้านบึงพิชัย เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ศูนย์ดำรงธรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เข้ามาตรวจสอบโรงงานเนื่องด้วยมีผู้ร้องเรียนผลกระทบจากโรงกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จีเดค จำกัด ซึ่งทางศูนย์ดำรงค์ธรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ได้กำหนดมาตรการและข้อกำหนดให้ทางบริษัท จีเดค จำกัด ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบกับชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของทางบริษัท

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดเกาะวัด

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 กิจกรรมทอกกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดควน

กิจกรรมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีการประชุมกับทางกลุ่มธรรมาภิบาลของอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จะทำกิจกรรมทำความสะอาดวัดหัวถนน โดยการร่วมกันระหว่างภาคโรงงานอุตสาหกรรมและภาครัฐ โดยมีกิจกรรมทำร่วมกันในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ช่วงเวลา 13.00 น – 16.30 น. ซึ่งทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้ส่งมอบเงินเข้ากองทุน มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองควนลัง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 มีกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์เนินขุมทอง ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบเงินร่วมทำบุญเพื่อนำเงินไปบริหารจัดการทำนุบำรุงศาสนา และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับบริษัท