ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันลอยกระทงทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน วัดเกาะวัด โดยได้นำเงินสนับสนุนกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ คอนเสิร์ต และสถานที่ลอยกระทงภายในวัดเกาะ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้เข้ามาตรวจสอบโรงงานเนื่องจากมีข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นส่งผลกระทบกับชุมชนซึ่งทาง บริษัท จีเดค จำกัด ได้รับนโยบายการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบกับชุมชนและหาแนวทางแก้ไขระยะยาวเพื่อลดผลกระทบในการดำเนินงานของบริษัทฯเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการต้อนรับการนักศึกษาดูงานและเข้าชมการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของบริษัท จีเดค จำกัด

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาเข้าเยี่ยมตรวจสอบการดำเนินของโรงงานกำจัดขยะ จีเดค จำกัด

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ และหน่วยงานราชการได้เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท จีเดค จำกัด เนื่องจากมีข้อร้องเรียนเรื่องผลกระทบกับชุมชน โดยทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกันผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

จากการประชุมการและการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้รับนโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจก่อให้กับชุมชนผู้ร้องเรียน โดยให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด