ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยการนำน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประภัยอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ทางบริษัท จีเดค จำกัดได้นำเงินสบทบเข้ากองทุนมูลนิธิพัฒนาชีวิตเทศบาลเมืองควนลัง ตามข้อตกลง MOU ที่จะต้องจ่ายค่ากำจัดขยะ 10 % ให้กับเทศบาลเมืองควนลังเพื่อนำไปเข้ากองทุนมูลนิธิพัฒนาชีวิตเทศบาลเมืองควนลังนำเงินที่ได้ไปบริหารจัดการกับชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน

โดย ณ ปัจจุบันเงินที่ได้จะทำการประชุมทางคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนที่ได้รับมอบไปใช้ประโยชน์กลับสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น.ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ต้อนรับคณะนักบริหารท้องถิ่น หลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 32 โดยทางคณะมาทำการเยี่ยมชมเทศบาลนครหาดใหญ่และรับฟังบรรยายการบริหารจัดการด้านต่างๆโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยโดยการแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท จีเดค จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯได้เข้าร่วมบรรยายและตอบข้อซักถามการดำเนินงานของโรงงาน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ และหน่วยงานราชการได้เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท จีเดค จำกัด เนื่องจากมีข้อร้องเรียนเรื่องผลกระทบกับชุมชน โดยทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกันผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

จากการประชุมการและการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้รับนโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจก่อให้กับชุมชนผู้ร้องเรียน โดยให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับทางหน่วยงานและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่