ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ทางโรงเรียน มอ.วิทยาอนุสรณ์ ได้ทำหนังสือขอเข้ารับความรู้จากโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จีเดค จำกัด เพื่อเป็นการหาความรู้และลงพื้นที่ปฏิบัติจริงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง รู้รักพลังงาน โดยทางบริษัท จีเดค จำกัดได้ทำการต้อนรับและนำเสนอขั้นตอนกระบวนการดำเนินของการกำจัดขยะมูลฝอยแล้วนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้รับหนังสือร้องเรียนจาก โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ – หาดใหญ่ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินเข้าตอบปัญหาข้อร้องเรียน ที่ได้รับทราบและหาแนวทางในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้รับหนังขอสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กจากเทศบาลเมืองควนลัง และชุมชนที่อยู่โดยรอบ ซึ่งทางบริษัทฯได้ตอบรับกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กพร้อมทั้งนำของขวัญวันเด็กมอบให้กับทางเทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลนครหาดใหญ่ และชุมชน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ชี้แจงข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาที่รับร้องเรียนจากชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบทางด้านต่างๆ โดยทางภาคส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ตามมาตรฐานการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ทำการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อำการศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า

ช่วงวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงข้อมูลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ ซึ่งได้ทำการลงพื้นที่ชี้แจงข้อมูลข้อร้องเรียน บมจ . ทีโอที

จากการลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาข้อร้องเรียน ชี้แจงปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน สร้างความไว้วางใจในการดำเนินการกับชุมชน