ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้นำเงินมอบเข้ากองทุนมูลนิธิคุณภาพชีวิตเมืองควนลัง โดยเงินที่ได้จากการหัก 10 เปอร์เซ็นต์ ของค่ากำจัดขยะมูลฝอย เพื่อนำเงินที่ได้ไปดำเนินการกิจการของมูลนิธิเพื่อวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตามกำหนด

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ทางคณะ ทศจ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน บริษัทจีเดค จำกัด ทำการประชุมหารือข้อร้องเรียนกับทางบริษัท โดยทำการเสนอข้อมูลและวิธีการดำเนินการแก้ไข และดำเนินการตามข้อกำหนดของทางอุตสาหกรรมจังหวัด หาแนวทางในการลดข้อร้องเรียนจากชุมชน ตรวจสอบข้อมูลเท็จจริงจากการร้องเรียนของชุมชน

จากการลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบและประชุมหารือข้อมูลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน ทางบริษัท จีเดค จำกัดได้ชี้แจงข้อมูลการดำเนินการแก้ไขปัญหา ผลจากการดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้ทำการต้อนรับคณะผู้ตรวจการโรงงานอุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมชม และประชุมหารือการดำเนินงานของโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ทำการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานพร้อมลงเยี่ยมชมสถานการณ์ปฏิบัติงานของบริษัทจีเดค จำกัด รับทราบข้อกำหนดหารดำเนินงานตามอุตสาหกรรมกำหนด เพื่อนำไปปฏิบัติตามกฎหมาย

จากการตรวจสอบและประชุมหารือข้อมูลการดำเนินการทางคณะได้รับข้อมูลและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทจีเดค จำกัด ให้ดำเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายและถูกต้องตามกระบวนการมาตรฐานที่กำหนดไว้ของอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้และอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างอย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้รับข้อร้องเรียนจากบริษัท ทีโอที ซึ่งมีสำนักงานและเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานอยู่ใกล้กับโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนเพื่อนำไปดำเนินการตรวจสอบแก้ไข เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่อยู่รอบข้างโรงงาน

โดยพื้นที่ที่ทำการลงพื้นที่เป็นดาดฟ้าอาคารทีโอที ชั้น 4 ซึ่งได้ขึ้นไปตรวจสอบสภาพอากาศที่พัดผ่านบนอาคารทีโอทีว่าส่งผลกระทบต่อพื้นที่จริงหรือไม่ และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้ร่วมเข้าประชุมมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองควนลัง ตามวาระเพื่อที่จะนำเงินที่ได้จากการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน มาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่วางไว้