ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ทำการประชุมและทำการตรวจสอบการดำเนินงานของโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อให้เป็นตามข้อกฎหมายและสัญญาการดำเนินการของบริษัท จีเดค จำกัด ทางบริษัทได้ทำการชี้แจงข้อมูลและตอบคำถามการดำเนินการพร้อมข้อมูลการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อสัญญา

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านบึงพิชัย ซึ่งทางโรงเรียนอยู่ใกล้ที่ทำการบริษัทจีเดค จำกัด ระยะห่างประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมชุมชน และสนับสนุนทางด้านการศึกษากับนักเรียน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนบ้านบึงพิชัยได้นำเด็กนักเรียนมาเยี่ยมชมโรงงานกำจัดขยะชุมชน บริษัท จีเดค จำกัด ซึ่งทางบริษัทได้ทำการต้อนรับและให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีการกำจัดขยะที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติแก่เด็กนักเรียนที่เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธสาสนา ณ วัดโคกม่วง ซึ่งทางวัดโคกม่วงได้ทำการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินบูรณะศาลาการเปรียญเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้ทำการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า พร้อมได้รับฟังบรรยายการดำเนินการกิจการ กระบวนการขั้นตอนการดำเนินการกิจการ สอบถามข้อมูลเพื่อศึกษาและนำไปปฏิบัติกับองค์กร ชุมชนโดยรอบ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้ทำการมอบเสื้อกีฬากับชุมชน เพื่อเข้าร่วนกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมืองควนลัง