ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน มีกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเกาะ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้นำเงินร่วมสมทบทุนกับทางวัด เพื่อที่จะได้นำเงินดังกล่าวไปใช้สอยตามวัตถุประสงค์ต่อไป

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 ทางเจ้าหน้าที่พนักงานบริษัทจีเดค จำกัด ได้เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพ ณ วัดปรางหมู่ใน

ผลการศึกษา ความรู้ ทัศนคติ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน บริเวณรอบโรงงานบริหารจัดการขยะชุมชนและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า บริษัท จีเดค จำกัด

วันที่ 28-29 เมษายน 2561 ในการศึกษาในครั้งนี้ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ บริษัท จีเดค จำกัด จำนวน 100 คน รัศมีประมาณ 1-2 กิโลเมตร และได้รับแบบสอบถามคืนกลับมา จำนวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 จึงได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS โดยจะเสนอออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการสื่อสาร

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ


1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1.1 แสดงจำนวนหมู่บ้านจำนวน

หมู่บ้าน

จำนวนแบบสอบถาม(ชุด)

เปอร์เซ็นต์

แอร์พอร์ต-หน้าเซเว่น

25

25

อิงกมล

16

16

แมนดาริน

7

7

เออบาน่า-ญรส.

6

6

ฉัตรแก้ว

11

11

แยกกองบิน

6

6

วัดเกาะ-บนควน

13

13

สวนอิสระ

7

7

บ้านพักเทศบาล

9

9


จากตารางที่ 1.1 ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแอร์พอต-หน้าเซเว่น คิดเป็นร้อยละ 25 หมู่บ้านอิงกมล คิดเป็นร้อยละ 16 หมู่บ้านบนควน/วัดเกาะ คิดเป็นร้อยละ 13 หมู่บ้านเออบาน่า-ญรส. คิดเป็นร้อยละ 11 บ้านพักเทศบาลคิดเป็นร้อยละ 9 หมู่บ้านสวนอิสระและหมู่แมนดารินคิดเป็นร้อยละ 7 หมู่บ้านฉัตรแก้วและแยกกองบินคิดเป็นร้อยละ 6


ตารางที่ 1.2 แสดงจำนวนเพศ

เพศ

จำนวนแบบสอบถาม(ชุด)

เปอร์เซ็นต์

ชาย

43

43

หญิง

57

57

จากตารางที่ 1.2 ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 43 เป็นหญิงร้อยละ 57


ตารางที่ 1.3 แสดงการนับถือศาสนา

ศาสนา

จำนวนแบบสอบถาม(ชุด)

เปอร์เซ็นต์

พุทธ

95

95

คริสต์

3

3

อิสลาม

2

2

จากตารางที่ 1.3 ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 95 รองลงมาเป็นศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์

ตารางที่ 1.4 แสดงการอยู่อาศัย

ระยะเวลาที่อยู่อาศัย

จำนวนแบบสอบถาม(ชุด)

เปอร์เซ็นต์

ก่อนปี พ.ศ 2553

48

48

หลังปี พ.ศ 2553

52

52

จากตารางที่ 1.4 ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยในพื้นที่ใกล้โรงงานหลัง พ.ศ 2553 คิดเป็นร้อยละ 52 และก่อนปี พ.ศ 2553 คิดเป็นร้อยละ 48

ตารางที่ 1.5 แสดงจำนวนอาชีพ

อาชีพ

จำนวนแบบสอบถาม(ชุด)

เปอร์เซ็นต์

เกษตรกรรม

7

7

รับราชการ

10

10

ลูกจ้างเอกชน

8

8

นักเรียน/นักศึกษา

1

1

ว่างงาน

1

1

รับจ้างทั่วไป

18

18

ธุรกิจส่วนตัว

30

30

พ่อบ้าน/แม่บ้าน

19

19

อื่นๆ

6

6


จากตารางที่ 1.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาอาชีพแม่บ้าน-พ่อบ้าน คิดเป็นร้อยละ 19 อาชีพรับจ้างไปทั่วคิดเป็นร้อยละ 18 และอาชีพรับราชการ ลูกจ้างเอกชน เกษตรกรรม นักเรียน/นักศึกษา และว่างงานตามลำดับ


ตารางที่ 1.6 แสดงระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

จำนวนแบบสอบถาม(ชุด)

เปอร์เซ็นต์

ไม่ได้ศึกษา

4

4

ประถมศึกษา

16

16

มัธยมศึกษาตอนต้น

23

23

มัธยมศึกษาตอนปลาย

18

18

อนุปริญญา

11

11

ปริญญาตรีขึ้นไป

28

28


จากตารางที่ 1.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมามีระดับการศึกษามัธยมตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 18 ระดับประถมศึกษา อนุปริญญา และไม่ได้ศึกษาตามลำดับ

ตารางที่ 1.7 แสดงระยะห่างบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ห่างจากโรงงานฯ

ระยะห่างจากโรงงาน

จำนวนแบบสอบถาม(ชุด)

เปอร์เซ็นต์

<250 m.

12

12

250-500 m.

1

1

>500-750 m.

48

48

>750-1000 m.

19

19

>1000-1500 m.

17

17

>1500 m.

3

3


จากตารางที่ 1.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีที่ระยะห่างบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ห่างจากโรงงานฯเป็นระยะทางมากกว่า 500-750 เมตร คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาเป็นระยะห่างบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ห่างจากโรงงานฯเป็นระยะทางมากกว่า 750-1000 เมตร คิดเป็นร้อยละ 19 และเป็นระยะทาง มากกว่า 1000-1500 เมตร คิดเป็นร้อยละ 17 และระยะห่างจากโรงงาน้อยกว่า 250 เมตร มากกว่า 1500 เมตร และ 250-500 เมตร ตามลำดับ


ตารางที่ 1.7 แสดงช่วงเวลาที่พักอาศัยอยู่บ้าน

ช่วงเวลาพักอยู่บ้าน

จำนวนแบบสอบถาม(ชุด)

เปอร์เซ็นต์

เช้า-กลางวัน

10

10

เย็น-ค่ำ

29

29

ทั้งวัน

61

61


จากตารางที่ 1.7 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่บ้านทั้งวัน คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาพักอาศัยอยู่บ้านช่วงเย็น-ค่ำ คิดเป็นร้อยละ 29 และอาศัยอยู่บ้านช่วงเช้า-กลางวัน คิดเป็นร้อยละ 10


ตารางที่ 1.8 แสดงโรคประจำตัว

โรคประจำตัว

จำนวนแบบสอบถาม(ชุด)

เปอร์เซ็นต์

ไม่มี

88

88

มี

12

12

จากตารางที่ 1.8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัว คิดเป็นร้อยละะ ร้อยละ 88 และมีโรคประจำตัว คิดเป็นร้อยละ 12 (เป็นโรคภูมิแพ้ และเป็นโรคความดันโลหิต)


ตารางที่ 1.9 แสดงการสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่

จำนวนแบบสอบถาม(ชุด)

เปอร์เซ็นต์

ไม่สูบ

92

92

สูบ

8

8

จากตารางที่ 1.9 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 92 และสูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 8


ตารางที่ 1.10 แสดงการใช้น้ำในการอุปโภค

การใช้น้ำอุปโภค

จำนวนแบบสอบถาม(ชุด)

เปอร์เซ็นต์

น้ำฝน

3

3

น้ำประปา

40

40

น้ำผิวดิน

5

5

น้ำซื้อ

52

52


จากตารางที่ 1.10 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อน้ำดื่มในการอุปโภค ร้อยละ 52 และใช้น้ำประปาในการอุปโภค คิดเป็นร้อยละ 40 และใช้น้ำผิวดินและน้ำฝน ตามลำดับ


2. ข้อมูลการรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ตารางที่ 2.1 แสดงการรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 2.2 แสดงการร้องเรียนเรื่องปัญหาผลกระทบเกิดจากโรงงานฯ

ข้อร้องเรียน

จำนวนแบบสอบถาม(ชุด)

เปอร์เซ็นต์

ไม่เคย

93

93

เคย

7

7

จากตารางที่ 2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยร้องเรียนเรื่องผลระทบที่เกิดจากโรงงาน คิดเป็นร้อยละร้อยละ 93 และเคยร้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 7 (เรื่องกลิ่น ฝุ่นเขม่า ผ่านเทศบาลควนลังและผู้นำชุมชน)


3. ข้อมูลด้านการสื่อสาร

ตารางที่ 3.1 แสดงการตั้งโรงงานฯอยู่ในพื้นที่ควนลัง (ท่านทราบหรือไม่ว่ามีโรงงานฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ควนลัง)

ข้อคิดเห็น

จำนวนแบบสอบถาม(ชุด)

เปอร์เซ็นต์

ไม่ทราบ

5

5

ทราบ

95

95

จากตารางที่ 3.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบว่ามีโรงงานฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ควนลัง คิดเป็นร้อยละ 95 และไม่ทราบว่ามีโรงงานฯตั้งอยู่ในพื้นที่ควนลัง คิดเป็นร้อยละ 5 (เนื่องจากเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่)


ตารางที่ 3.2 แสดงช่องทางการร้องเรียนผลกระทบจากโรงงานฯที่มีต่อชุมชน (ท่านทราบช่องทางการรร้องเรียนผลกระทบจากโรงงานฯที่มีต่อชุมชนหรือไม่)

ช่องทางร้องเรียน

จำนวนแบบสอบถาม(ชุด)

เปอร์เซ็นต์

แจ้งไปยังผู้ประกอบการ

46

46

แจ้งเจ้าหน้าที่โรงงาน

51

51

แจ้งผู้นำชุมชน

3

3

จากตารางที่ 3.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบว่าทราบช่องทางการรร้องเรียนผลกระทบจากโรงงานฯที่มีต่อชุมชนแจ้งไปยังเจาหน้าที่โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 51 และแจ้งไปยังผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 46 และแจ้งผู้นำชุมชน คิดเป็นร้อยละ 3


ตารางที่ 3.3 แสดงการรับรู้ข่าวสารหรือข้อมูลจากโรงงานฯ(ท่านเคยได้รับรู้ข่าวสารหรือข้อมูลจากโรงงานฯหรือไม่)

ข่าวสาร

จำนวนแบบสอบถาม(ชุด)

เปอร์เซ็นต์

โพสเตอร์ประชาสัมพันธ์

41

41

เสียงตามสาย

41

41

การประชุมประจำเดือน

5

5

พนักงานบริษัท

13

13

จากตารางที่ 3.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารหรือข้อมูลจากโรงงานฯ โพสเตอร์และเสียงตามสาย คิดเป็นร้อยละ 41 และพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 13 และการประชุมประจำเดือน คิดเป็นร้อยละ 5


ตารางที่ 3.4 แสดงความต้องการเปิดเผยข้อมูลผลการตรวจวัดให้ชุมชนทราบ(ท่านต้องการทราบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานฯและในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าหรือไม่)

ข่าวสาร

จำนวนแบบสอบถาม(ชุด)

เปอร์เซ็นต์

ต้องการ

89

89

ไม่ต้องการ

11

11

จากตารางที่ 3.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการเปิดเผยข้อมูลผลการตรวจวัดให้ชุมชนทราบคิดเป็นร้อยละ 89 และไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลผลการตรวจวัด คิดเป็นร้อยละ 11


ตารางที่ 3.5 แสดงความต้องการให้โรงงานฯเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน(ท่านต้องการให้โรงงานฯเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างไรบ้าง)

ข่าวสาร

จำนวนแบบสอบถาม(ชุด)

เปอร์เซ็นต์

เปิดให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชม

83

83

อื่นๆ

3

3

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับชุมชน

14

14

จากตารางที่ 3.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้โรงงานฯเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน ในการเยี่ยมชมโรงงานคิดเป็นร้อยละ 83 ต้องการให้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับชุมชน คิดเป็นร้อยละ 14 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ3 (ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน)


4. ข้อเสนอแนะ

หมู่บ้านแมนดาริน ต้องการให้จัดการเรื่องกลิ่นของขยะ และกลิ่นจากการเผาไหม้ เขม่าที่ติดตามหลังคา รวมถึงการเก็บขนขยะของรถที่เก็บในชุมชน มีขยะตกค้างทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น

หมู่บ้านอิงกมล ต้องการให้จัดการเรื่องกลิ่นขยะ กลิ่นของการเผาไหม้ เขม่าที่พัดมา และในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางชุมชนไม่มีความเชื่อมั่น

หมู่บ้านแอร์พอต ต้องการให้จัดการเรื่องกลิ่นเหม็นเขยะ ควัน และให้เสียงควรแจ้งให้ชุมชนทราบเมื่อมีการทำให้เกิดเสียงดัง

บ้านพักเทศบาลนครหาดใหญ่ ต้องการให้จัดการเรื่องกลิ่นของขยะ กลิ่นจากปล่องควันการเผาไหม้ และเสียงดังทั้งวันทั้งคืน และที่มีการทำกิจกรรมในโรงงานทำให้เกิดเสียงดังมากควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมู่บ้านสวนอิสระ-แยกกองบิน ต้องการให้จัดการเรื่องกลิ่นขยะ และกลิ่นของการเผาไหม้ รวมถึงการเก็บขนขยะของรถที่เก็บในชุมชน มีขยะตกค้างทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น

หมู่บ้านฉัตรแก้ว-วันเกาะ-บนควน ต้องการให้จัดการเรื่องกลิ่นขยะ