ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ทางบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ สวัสดิการจังหวัดสงขลา เนื่องในวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานแห่งชาติ โดยทางสวัสดิการจังหวัดสงขลาได้จัดให้มีกิจกรรมเชิญชวนผู้ประกอบการและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา และกิจกรรมต่างๆภายในงาน ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมกับทางชุมชนหัวนอนกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง ได้ทำการทำกิจกรรมปลูกฝังให้ชุมนรักการอ่านหนังสือในชุมชน โดยมีการจัดสร้างอาคารและสถานที่ไว้สำหรับอ่านหนังสือชุมชนหัวนอนกลาง ทางชุมชนได้ขอความร่วมมือทางด้านบริษัทจีเดค จำกัด สนับสนุนกิจกรรมกับทางชุมชนโดยทางบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมและมอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกับทางชุมชน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้รับหนังสือขอความร่วมมือขอข้อมูลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อนำมาทำการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า โดยทางกรมควบคุมมลพิษ ทางด้านการจัดการของเสียและสารอันตราย ขอความอนุเคราะห์ในการขอเข้าเยี่ยมชม เก็บข้อมูลและปรึกษาหารือในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงและกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ทางวิชาการกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 บริษัท จีเดค จำกัด ทำการต้อนรับคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของทางบริษัท จีเดค จำกัด