ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมแนวโน้มและนโยบายการดำเนินงานด้านพลังงาน ซึ่งทาการไฟฟ้าผลิตเป็นเจ้าภาพจัดสถานที่ให้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานทางด้านพลังงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะมีบริษัท ในกลุ่มพลังงานของจังหวัดสงขลาได้เข้าร่วมพร้อมทั้งเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆของแต่ละองค์กรเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับนโยบายและชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานที่จัดการ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมงานทำบุญประจำปี ณ บ้านพักนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง โดยภายในงานมีกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมนันทนาการร่วมกับชุมชนโดยรอบพื้นที่

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้มอบเสื้อสนับสนุนกิจกรรมให้กับชุมชน เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการชุมชนวังหรัง โดยทางชุมชนขอความร่วมมือขอเสื้อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 15 ตัว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆของชุมชน