ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมสร้างฝายกับทางมหาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีการสร้างฝายมีชีวิตซึ่งทางบริษัทฯได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อใช้ในการดำเนินงานช่วงการดำเนินกิจกรรมการสร้างฝายให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติที่มีในพื้นที่ให้ดำรงอยู่กับชุมชน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยสารคาม ซึ่งทางคณะดูงานได้รับชมขบวนการการจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงงาน กระบวนการดำเนินการนำขยะมูลฝอยมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งในการประชุมขอดูงานมีคณะเทศบาลนครหาดใหญ่เข้าร่วมบรรยายการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางก่อนนำส่งเข้ากำจัดยังโรงไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ. วัดเกาะ กิจกรรมมีการจัดพุ่มกฐินสามัคคีเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีชุมชนที่อยู่โดยรอบเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำเงินที่ได้สร้างอุโบสถหลังใหม่กับทางวัด และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของทางวัด