ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนทอดกฐินสามัคคี ณ วัดควนลัง ซึ่งทางบริษัทฯได้จัดพุ่มกฐินร่วมสมทบทุนสร้างอาคารให้กับทางวัดควนลังเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท และส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมงานกิจกรรรมส้มโอหอมควนลัง โดยการออกบู๊ธประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพลังขยะ ภายในกิจกรรมทางบริษัท จีเดค จำกัด จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลทางโรงงานทางกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า กระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอย พร้อมทั้งให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถาม มอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้จัดให้พนักงานจัดทำสิ่งประดิษฐ์มาโชว์ภายในงานโดยการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอีกทาง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์เนินขุมทอง ซึ่งทางบริษัทฯไดทำการจัดพุ่มกฐินเข้าร่วมกิจกรรรมพร้อมทั้งจัดให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ทางบริษัทฯได้นำเงินร่วมทำบุญเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางศาสนา จำนวน 10,000 บาท

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้สนับสนุนกิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2561 กับทางเทศบาลเมืองควนลัง ในกิจกรรมมีการประกวดกระทง นางงามกระดังงา และกิจกรรมการแสดงบนเวที

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้สนับสนุนกิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2561 กับชุมชนวัดเกาะวัด ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นในวัดเกาะวัดกิจกรรมมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ