ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 21-28 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้นำกระเช้ามอบเนื่องในวาระสิ้นปี 2561 กับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีและงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับพนักงาน ภายในกิจกรรมช่วงเวลา 08.00 น – 12.00 น จะมีกิจกรรมกีฬาสี และเวลา 17.00 น – 23.00 น มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562โดยกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับองค์กร และเพื่อขวัญกำลังใจให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาด โดยทางสภากาชาดมีหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังบริษัท จีเดค จำกัด เพื่อรับบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน