ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ทำการต้อนรับคณะดูงานจากจังหวัดนราธิวาส มาขอศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของบริษัท จีเดค จำกัด เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากขยะมูลฝอย การรณรงค์ให้ชุมชนรู้และเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง พร้อมทั้งกระบวนการนำขยะมูลฝอยมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้มีโครงการร่วมกับทางโรงเรียนบ้านบึงพิชัยมีการนำเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงพิชัยไปทัศนะศึกษา ณ สวนสัตว์สงขลาเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงการดำรงชีวิตของสัตว์พันธุ์ต่างๆในเขตบ้านเราและเพื่อเป็นองค์ประกอบความรู้ต่อไปในอนาคต และทางบริษัท จีเดค จำกัด ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ กิจกรรมภายในงานนำเด็กนักเรียนเยี่ยมชมดูสัตว์ชนิดต่างๆภายในสวนสัตว์สงขลา

และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้มีการมอบของขวัญวันเด็กพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนทุ่งตำเสา โดยกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาขยะมูลฝอยปัจจุบันและกระบวนการจัดการที่ถกต้องตามสุขลักษณะ กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ กระบวนการนำมาดัดแปลงเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐสาสตร์ และนำเสนอกระบวนการจัดการนำขยะมูลฝอยมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวันกับคณะผู้เข้าร่วมรับฟังพร้อมตอบคำถามเล่นเกมส์