ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ทำการต้อนรับคณะดูงานร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ทางคณะดูงานได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ร่วมกับทางเทศบาลนครหาดใหญ่จัดให้มีการประชุมติดตามการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่รับเข้ามาดำเนินการกำจัด ณ บริษัท จีเดค จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาการดำเนินงานของทางเทศบาลนครหาดใหญ่กับบริษัท จีเดค จำกัด

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้จัดกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนบ้านบึงพิชัยและอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา โดยภายในกิจกรรมมีการเปิดห้องประชุมบริษัท จีเดค จำกัด สอนน้องๆโรงเรียนบ้านบึงพิชัย ทำขนม พร้อมทั้งบรรยายการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามวิธีการ ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ปลูกฝังการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องให้กับนักเรียน