ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ทำการต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา เพื่อเข้าขอดูการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของบริษัท จีเดค จำกัด ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น ทางบริษัท จีเดค จำกัด ร่วมกับชุมชนและเทศบาลเมืองควนลัง ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อโรงเรียน นำโดยว่าที่ร้อยตรีมนต์ชัย เสนาธรรม ผู้จัดการทั่วไป พนักงาน และคณะชุมชนโดยรอบโรงเรียนบ้านบึงพิชัย ร่วมกันทาสีรอบรั้วโรงเรียนเพื่อสร้างความสวยงานให้กับโรงเรียน และปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน และในกิจกรรมนี้ทางบริษัท จีเดค จำกัด มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนจำนวน 4 ทุน กิจกรรมหลักคือการร่วมกันทาสีรั้วโรงเรียนสนับสนุนโดย บริษัท จีเดค จำกัด และเพื่อร่วมกันสร้างความสามัคคีในชุมชน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ทางเทศบาลเมืองควนลังได้มีการประชุมมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตควนลัง โดยภายในงานมีการประชุมตามวาระและเพื่อดำเนินงานตามโครงการของมูลนิธิที่ได้วางไว้ 3 โครงการ คือ 1 โครงการเสียงตามสายหมู่บ้านอิงกมล 2 โครงการอาคารคลุมหลังคาเพื่อการออกกำลังกายชุมชนแอร์พอร์ต 3 โครงการขยายเขตน้ำประปาเพื่อชุมชน ชุมชนอิงกมล-พรุจูด ซึ่งทั้ง 3 โครงการอยู่ในกระบวนการดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ทำการมอบเสื้อกีฬาเพื่อร่วมกิจกรรมกับงานกีฬาเทศบาลเมืองควนลังในวันที่ 30 มีนาคม 2562 โดยทางชุมชนวัดเกาะได้ขอความร่วมมือสนับสนุนเสื้อกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ.บริษัท จีเดด จำกัด ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพปลายปล่องรอบที่ 2 ประจำปี 2562 โดยภายในโรงงานมีการสุ่มตัวอย่างการตรวจวัดตามมาตราฐานสากล โดยบริษัท ยูเออี จำกัด ซึ่งมีสักขีพยานร่วมในการตรวจวัด ทางหน่วยงานราชการและคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมด้วย หน่วยงานราชการที่เข้าร่วมด้วย คือ ศูนย์ดำรงค์ธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เจ้าหน้ากรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ และคณะกรรมการชุมชน โดยรอบบริษัท จีเดด จำกัด ได้ทำการต้อนรับและร่วมประชุมหารือแนวทางกาดำเนินงานของบริษัท จีเดค จำกัด ให้เป็นไปตามมาตราฐานสากล

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ทำการต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาการเข้าเยี่ยมชมโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จีเดค ช่วงเวลา 09.00 – 11.30 น. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และเวลา 13.00 – 16.00 น. คณะวิชาสาธารณสุขสาสตร์