ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมมอบเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเกาะ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้ากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จีเดค จำกัด โดยทางบริษัท จีเดค จำกัดได้นำเงินร่วมทำบุญเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและร่วมกิจกรรมกับชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ วัดเกาะ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน วัด และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้รับเชิญมอบเสื้อชมรมพลังจิตอาสาสื่อมวลชน นำโดยสำนักพิมพ์เหยี่ยวข่าวมีการจัดตั้งชมรมพลังจิตอาสาสื่อมวลชนขึ้นเพื่อช่วยกันสร้างคนดีให้กับสังคม โดยทาบริษัท จีเดค จำกัด ได้มอบเสื้อพลังจิตอาสาสื่อมวลชนให้กับชมรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนชมรมให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการทำความดีในสังคม การก่อตั้งชมรมเริ่มเมื่อเวลา 10.00 น – 13.00 น ณ ร้านอาหารหรอยโดยมีสมาชิกชมรมเข้าร่วมประชุม มีการแต่งตั้งประธานชมรม รองประธาน เลขานุการ คณะกรรมการชมรม และสมาชิกชมรม

เมื่อวันที่24 เมษายน 2562 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้มอบของที่ระลึกให้กับหน่วยงานพลังงานจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นของที่ระลึกมอบให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบู๊ทของพลังงานสงขลาในงานกาชาดประจำปี 2562 บรรยากาศภายในงานมีหน่วยงานราชการและเอกชนออกบู๊ทแสดงผลิตภัณฑ์ ผลงานการประดิษฐ์ของแต่ละภาคส่วนให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมมีการขายสลากกาชาดภายในงานเพื่อจับของรางวัลและการแสดงต่างๆทุกค่ำคืน