ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ร่วมกับหน่วยงานทางราชการจังหวัดสงขลาเพื่อหาแนวทางป้องกันและการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. มีกิจกรรมประชุมหารือการแก้ไขป้องกันทางด้านสิ่งแวดล้อม นำโดยอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาร่วมด้วยกลุ่มธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น. – 15.00 น. ทางบริษัท จีเดค จำกัด ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และบริษัทในกลุ่มธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนโดยการพัฒนาทำความสะอาด ณ.วัดบางศาลา อ.คลองหอยโข่ง จ. สงขลา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ทำการต้อนรับคณะศึกษาดูงานระดับผู้บริหารปริญญาโท จากเทศบาลตำบลต่างๆ เพื่อเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า