ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2562เวลา 09.00 น.- 17.00น. ทางบริษัท จีเดค จำกัด มีกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก จัดขึ้น ณ. โรงเรียนบ้านบึงพิชัย มีกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนรู้จักการจัดการขยะมูลฝอยตามกระบวนการที่ถูกวิธีเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เล่นเกมส์ตอบปัญหา ประกวดการนำอุปกรณ์ที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นชุดประกวด ในเวลาช่วงเช้า ซึ่งช่วงบ่ายมีกิจกรรมนำนักเรียนชั้น ป4-ป6 ไปทัศนะศึกษาที่สวนพฤกษศาสตร์ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม