ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้สนับสนุนเสื้อกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงพิชัย จำนวน 36 ตัว เพื่อใช้ร่วมแข่งขันกีฬาประจำปีของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-15.30 น. ทางบริษัทจีเดค จำกัดและพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดเกาะวัด โดยทางบริษัท จีเดค จำกัดได้สนับสนุนน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพและน้ำดื่มกับประชาชนที่มาร่วมงานหล่อเทียนพรรษาประจำปี62 โดยกิจกรรมภายในงานมีการหล่อเทียนพรรษา เทศมหาชาติ และเวลากลางคืนมีการแสดงมโหรศพให้ผู้มาร่วมงานได้รับชม

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม2562 เวลา 09.30 น. – 15.30 น ทางบริษัทจีเดค จำกัด และพนักงานลงพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า โดยทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ทำแบบสอบถามข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่อาจส่งผลกระทบกับชุมชนและสร้างความเข้าใจกับชุมชนในการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ชุมชนแอร์พอร์ต
ชุมชนอิงกมล – ญรส
บ้านพักเทศบาล – หมู่บ้านสวนอิสระ
ชุมชนวัดเกาะ – บนควน- แมนดาริน