ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 21-23 และ 26-27 เวลา 13.00 น.- 15.30 น. ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ทำการต้อนรับคณะนักเรียนเข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งทางบริษัท จีเดค จำกัดได้ให้การต้อนรับคณะดูงาน พร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารการจัดการขยะมูลฝอยให้กับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนปลูกฝังจิตสำนึกการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ให้ทราบถึงปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ณ .ปัจจุบันและอนาคต