ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณปลายปล่องระบายอากาศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ได้มีการเรียนเชิญหน่วยงานราชการ หัวหน้าชุมชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินงานการตรวจวัดค่า ทางบริษัท จีเดค จำกัดซึ่งดำเนินงานธุระกิจทางด้านพลังงานโดยการนำขยะมูลฝอยชุมชนมาดำเนินการกำจัดโดยวิธีการเผาแล้วได้พลังงานเป็นไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ไปมอบเงินสมทบทุนให้กับชุมชนบนควน เพื่อนำเงินที่ได้ไปซ่อมแซมระบบประปาชุมชน โดยทางชุมชนได้ขอความอนุเคราะห์มายังบริษัท จีเดค จำกัด

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ทำการต้อนรับคณะดูงานจากกระทรวงยุติธรรม และนักศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสงขลา เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีคณะผู้ต้อนรับจการเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมด้วย